Privacyverklaring van De Clingse Hengelaarsvereniging voor clubleden

Uw privacy is belangrijk voor De Clingse Hengelaarsvereniging. De vereniging Clingse Hengelaarsvereniging gaat dan ook uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegeven om en wil u graag uitleggen welke persoonsgegevens De Clingse Hengelaarsvereniging verzamelt. De Clingse Hengelaarsvereniging wil nu alvast benadrukken dat u over een recht van bezwaar beschikt tegen bepaalde verwerkingen. Meer informatie vindt u hierover terug in deze verklaring. De Clingse Hengelaarsvereniging raadt u dan ook aan deze verklaring aandachtig te lezen.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt De Clingse Hengelaarsvereniging?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die De Clingse Hengelaarsvereniging verwerkt van hun clubleden:

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, nationaliteit, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres
 1. Wanneer verzamelt De Clingse Hengelaarsvereniging uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u lid bent van De Clingse Hengelaarsvereniging.
U wordt lid van De Clingse Hengelaarsvereniging door het aanschaffen van een visvergunning.

Indien u weigert om bepaalde persoonsgegevens aan de club te verstrekken zou dit kunnen leiden tot de onmogelijkheid of de weigering tot het worden van een clublid, het verderzetten van het clublidmaatschap of het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht heeft.

 1. Waarom verzamelt en verwerkt De Clingse Hengelaarsvereniging uw persoonsgegevens?

De Clingse Hengelaarsvereniging verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

Verwerking op basis van wettelijke of reglementaire verplichtingen, zoals het beantwoorden van uw verzoeken tot uitoefening van de rechten die u geniet op basis van de privacyregelgeving en het beantwoorden van vragen van de Gegevensbeschermingsautoriteit (95/46/EG).

Verwerking noodzakelijk voor het beheer van de club

Wanneer u lid bent of wenst te worden van De Clingse Hengelaarsvereniging, is het noodzakelijk dat De Clingse Hengelaarsvereniging persoonsgegevens verwerkt om het beheer van de club te verzekeren. Voorbeelden van verwerking zijn:

 • Administratie van de ledengegevens;
 • Beheer van het ledenbestand (evaluatie en opvolging van het ledenbestand, alsook planning van organisaties vanwege de club);
 • Contacten met andere verenigingen (organisaties van andere verenigingen, Zeeuws Vlaams Kampioenschap, e.d.);
 • Aanvraag van subsidies bij de gemeente Hulst

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking vereist is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van De Clingse Hengelaarsvereniging om redenen eigen aan uw specifieke situatie. In dit geval staakt De Clingse Hengelaarsvereniging de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kan uw verzoek hiertoe richten tot De Clingse Hengelaarsvereniging, bepaald in punt 8 van deze verklaring. Gelieve een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen en duidelijk weer te geven tegen welke verwerking u bezwaar maakt.

 1. Hoelang bewaart De Clingse Hengelaarsvereniging uw persoonsgegevens?

De Clingse Hengelaarsvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de realisatie van het doel waarvoor de informatie verzameld werd en zullen deze t.z.t. verwijderen. Volgende criteria bepalen de bewaartijd van uw gegevens:

 • De bewaringsplicht die volgt uit wettelijke of reglementaire bepalingen;
 • Andere wettelijke verjaringstermijnen;
 • De aard van de overeenkomst die u gesloten heeft met De Clingse Hengelaarsvereniging;
 • Uw statuut (clublid, bestuurslid, medewerker…);
 • Het bestaan van een gerechtelijke procedure.
 1. Met wie deelt De Clingse Hengelaarsvereniging uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden behoudens in onderstaande gevallen:

 • Na het verkrijgen van uw voorafgaande toestemming;
 • Op uw verzoek aan de ontvangers die u aanwijst;
 • De mededeling noodzakelijk is voor de uitvoering van uw lidmaatschap;
 • Aanvraag van subsidies bij de gemeente Hulst:

Wanneer persoonsgegevens doorgegeven worden aan verwerkers ziet De Clingse Hengelaarsvereniging erop toe dat zij overeenkomstig de wettelijke vereisten afdoende garanties bieden dat deze gegevens op een vertrouwelijke en veilige manier verwerkt worden en passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om de bescherming van uw rechten te garanderen. Zo gaat de website van De Clingse Hengelaarsvereniging over een beveiligde HTTPS-verbinding. Dit verzekert dat gegevensdiefstal niet mogelijk is als u via deze weg persoonsgegevens aan De Clingse Hengelaarsvereniging doorgeeft.

De Clingse Hengelaarsvereniging verstrekt bovendien enkel die gegevens aan derden die zij nodig hebben om hun opdrachten te kunnen uitvoeren.

Wanneer De Clingse Hengelaarsvereniging uw persoonsgegevens overgemaakt heeft aan derden, zal De Clingse Hengelaarsvereniging deze derden in kennis stellen van uw verzoeken tot verbetering, wissing of beperking wanneer zij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht of verhuurd aan derden door De Clingse Hengelaarsvereniging.

 1. Over welke rechten beschikt u?

Recht van inzage en verbetering van persoonsgegevens

U mag uw persoonsgegevens raadplegen. De Clingse Hengelaarsvereniging zal u, op verzoek, kosteloos een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die De Clingse Hengelaarsvereniging over u verwerkt. Indien u bijkomende kopieën vraagt, kan De Clingse Hengelaarsvereniging hiervoor een redelijke vergoeding vragen voor administratieve kosten.

Het is van belang dat de persoonsgegevens die De Clingse Hengelaarsvereniging verwerkt juist en actueel zijn. U mag steeds een verzoek tot verbetering, vergezeld van een fotokopie van uw identiteitskaart, richten aan De Clingse Hengelaarsvereniging indien u meent dat bepaalde gegevens onjuist zouden zijn.

Recht van wissing en beperking

Onder bepaalde wettelijke voorwaarden kunt u De Clingse Hengelaarsvereniging verzoeken om persoonlijke gegevens te wissen of om de verwerking van persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
Dit geldt eveneens voor de publicatie van foto’s op de website van de vereniging, genomen tijdens een evenement ingericht door de vereniging en waarop u zelf voorkomt.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van redenen eigen aan uw specifieke situatie wanneer deze verwerking vereist is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van De Clingse Hengelaarsvereniging.

In dit geval staakt De Clingse Hengelaarsvereniging de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om toestemming te allen tijde in te trekken

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van de verstrekking van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Recht om een klacht in te dienen

Indien u meent dat De Clingse Hengelaarsvereniging uw persoonsgegevens niet op een correcte wijze verwerkt, dan kan u steeds contact opnemen of klacht indienen (via e-mail of per schrijven) bij de voorzitter van De Clingse Hengelaarsvereniging, zoals bepaald in punt 8 van deze verklaring. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u steeds contact opnemen met De Clingse Hengelaarsvereniging zoals bepaald in punt 8 van deze verklaring.

 1. Hoe beveiligen De Clingse Hengelaarsvereniging uw persoonsgegevens?

De veiligheid van uw gegevens is voor De Clingse Hengelaarsvereniging een prioriteit. Daarom heeft de club een veiligheidsbeleid uitgewerkt van drie principes.

Beperkte toegang tot uw gegevens

Binnen De Clingse Hengelaarsvereniging is de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot de bestuursleden die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Dat zijn met name alle leden van ons bestuur om hun specifieke taak te kunnen uitvoeren.

 • De voorzitter (in het kader van organisaties van de club)
 • De secretaris (administratie en in het kader van organisaties van de club)
 • De penningmeester (boekhouding, ledenadministratie en in het kader van organisaties van de club)
 • De webmaster (beheer binnenkomende aanvragen lidmaatschap en vragen om informatie via het contactformulier)
 • Andere bestuursleden met of zonder specifieke functie (in het kader van organisaties van de club)

De personen die toegang hebben tot uw gegevens moeten bovendien strikte eisen naleven inzake vertrouwelijkheid en geheimhouding om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Technische en organisatorische normen

De Clingse Hengelaarsvereniging past technische en organisatorische normen toe die bedoeld zijn om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Doel van die maatregelen is uw gegevens te beveiligen, zodat niet-gemachtigde personen er geen toegang toe krijgen, maar ook de integriniteit van uw gegevens te garanderen door te vermijden dat ze onopzettelijk veranderd of vernietigd worden.

Specifieke maatregelen bij gegevensoverbrenging

Tot nu toe maakt de Clingse Hengelaarsvereniging geen deel uit van een overkoepelende organisatie en worden er geen gegevens doorgegeven.

Mocht in de toekomst De Clingse Hengelaarsvereniging toch toetreden tot een overkoepelende organisatie (bvb Sportvisserij Nederland) dan kunnen uw gegevens doorgegeven worden om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten. In dit geval zal dit doorgegeven worden aan alle leden en volgt een aanpassing van deze privacyverklaring.

 1. Wenst u contact op te nemen met De Clingse Hengelaarsvereniging en haar functionaris voor gegevensbescherming of heeft u een klacht?

U kan ons uw suggesties, vragen, verzoeken of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens bezorgen:

 • Via e-mail: info@clingsehengelaars.nl
 • Per brief:
  Secretariaat Clingse Hengelaarsvereniging
  ’s Gravenstraat 97
  4567 AB Clinge
  Nederland

Als u niet tevreden bent met de oplossing die De Clingse Hengelaarsvereniging voorstellen, kunt u contact opnemen met de dienst Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AJ Den Haag, tel. 088 – 1805 250 (Nederland) of via een formulier (tip) op de website: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Versie 1 geldig vanaf 21/02/2019